Algemene voorwaarden

Praktijk voor Integrale Coaching & Therapie  hanteert onderstaande algemene voorwaarden, welke van toepassing zijn op alle consulten en behandelingen.

1 Algemeen

1.1 In deze voorwaarden wordt onder “Coach/ Therapeut” verstaan Marion Manders, NEI - Coach, Regenesis Coach, Systemisch Coach, Masseur  en eigenares van praktijk voor Interale Coaching & Therapie McLife. De Coach/Therapeut is opgeleid bij erkend opleidings instituut voor Integrale Coaching en Therapie Jolanda Vleugel en lid van de Vereniging van NEI Therapeuten (VvNT).

1.2 In deze voorwaarden wordt onder “client” verstaan degene die de coach/therapeut opdracht geeft tot behandeling/coach sessie.

1.3 In deze voorwaarden wordt onder “client” tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.

1.4 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de client en

coach/therapeut.

2 Overeenkomst

2.1 De overeenkomst tussen de coach/therapeut en de client behelst de opdracht van de patiënt aan de coach/therapeut tot behandeling/ coach sessie.

2.2 De coach/therapeut is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de client en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

3 Toestemming

3.1 de client verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst toestemming daartoe aan de coach/therapeut.

3.2 De coach/therapeut kan van de patiënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigt.

3.4 In het geval de client zijn toestemming weigert dan wel intrekt zal de coach/therapeut geen behandeling (meer) verrichten.

4 Informatie

De client dient de coach/therapeut op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoer van de behandeling van de overeenkomst van toepassing is.

5 Tarieven en zorgverzekering

5.1 Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast.

5.2 De client draagt er zelf zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de client om facturen al dan niet bij zijn verzekeraar te declareren.

6 Betaling

6.1 De client draagt na ontvangst van de factuur van de coach/therapeut zorg voor volledige betaling binnen 14 dagen na dagtekening op rekening van de coach/therapeut onder vermelding van het factuurnummer. Of rekent na het consult direct contant af/ betaalt middels pin.

6.2 Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de client te allen tijden gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur.

6.3 Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen.

6.4 In het geval de client de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in verzuim. De

coach/therapeut is dan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant ervan de wettelijke rente bij de client in rekening te brengen. De coach/therapeut is tevens bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtigde kosten en overige kosten) komen voor de rekening van de client

6.5 Bij betalingsachterstand is de coach/therapeut bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten bij contante betaling.

6.6 De betalingsplicht wordt niet opgeschort doordat de client een klacht tegen de coach/therapeut indient over de factuur en/of de betalingsverplichting, tenzij de coach/therapeut instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.

6.7 De betalingsverplichting vervalt niet als de client de overeenkomst beëndigd of de coach/therapeut verzoekt om de behandeling aan een ander over te dragen.

7 Annulering

7.1 In het geval de client verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk 24 uur tevoren bij de coach/therapeut af te zeggen.

7.2 Zegt de client niet of niet tijdig af, dan kan de coach/therapeut het tarief van de behandeling geheel dan wel gedeeltelijk in rekening brengen.

7.3 Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch dan wel per e‐mailbericht worden geannuleerd. De annulering wordt door de coach/therapeut geregistreerd op het moment dat door de client gebeld wordt, deze het antwoordapparaat inspreekt of diens e‐mail bericht door de coach/therapeut wordt ontvangen.

8 Aansprakelijkheid

De coach/therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele gezondheidsproblemen of andere problemen van de client. De coach begeleid uitsluitend in dat geen waarvoor de client de coach bezoekt. De coach is geen arts en zal bezoek aan een arts niet ontraden. De client blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor zijn/haar gezondheid en het beloop van de klachten waarvoor hij/zij bij de coach in behandeling is.

9 Klachten

9.1 In geval van ontevredenheid of een klacht van de client over de behandeling van de coach/therapeut, meldt de client dit zo spoedig mogelijk aan de coach/therapeut. De coach/therapeut en de client spannen zich vervolgens beide in om ter zake tot een oplossing te komen.

9.2 Indien een oplossing niet mogelijk blijkt kan de client zich wenden tot de interne klachtencommissie van de VvNT: de cliënten Advies Commissie (PAC). Deze commissie zal bemiddelen tussen de coach/therapeut en de client.

10 Nietigheid

In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

11 Toepasselijk recht

Op de tussen de coach/therapeut en de client gesloten overeenkomst, en de eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12 Wijzigingen

12.1 De coach/therapeut behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

12.2 Wijzigingen worden schriftelijk of electronisch per e‐mail ter kennis van de client gebracht

en treden één maand na dagtekening van de bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de client niet binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.